Згідно ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про доступ до публічної інформації" визначений порядок складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Комунальний заклад «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенка». Запитувач запитувач може використати форми для подання запиту на отримання публічної інформації.

Порядок складення та подання запитів на публічну інформацію,

Розпорядником якої є Комунальний заклад «Вінницька обласна

 психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенка»
І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі – Закон) з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Право на доступ до публічної інформації гарантується максимальним спрощенням процедури подання запиту на отримання публічної інформації.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.

1.3. Розпорядником публічної інформації відповідно до Закону є Комунальний заклад «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І.Ющенка» (далі - Лкарня)

1.4. Доступ до публічної інформації Лікарні забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

ІІ. Складання та подання запитів
на публічну інформацію

  

2.1. Запитувач має право звернутися до Лікарні із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається Лікарні в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

2.5. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти, номер засобу зв’язку, якщо такий є;

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання письмового запиту.

2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форми для подання запиту на отримання публічної інформації (далі – форми запиту), затверджені наказом ВОПНЛ ім.акад.О.І.Ющенка № 5  від 10.01.2012р.

2.7. Форми запиту розміщуються: на офіційному веб-сайті Лікарні, на інформаційних стендах структурних підрозділів лікарні, приймальній головного лікаря та канцелярії лікарні.

2.8. Запитувач може заповнити форми запиту безпосередньо на веб-сайті Лікарні.

2.9. У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою, телефаксом, електронною поштою.

2.10. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до завідувача канцелярією в приймальну головного лікаря або до канцелярії лікарні, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Лікарня.

2.11. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник канцелярії, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є лікарня, із зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

2.12. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється дата надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Скачати з сервера форму запиту на отримання публічної інформації

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від фізичної особи електронною поштою

  Розпорядник інформації 

Комунальний заклад «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка»

вул. Пирогова, 109
м. Вінниця, 21005 

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
 

    Фізична особа     Юридична особа     Об'єднання громадян без статусу юридичної особи 

Прізвище, ім'я та по батькові
 

  

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача 

  

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 
 

  

або 

Загальний опис інформації, що запитується
 

  

  

Прошу надати мені відповідь
у визначений законом термін:     Поштою     Факсом     Електронною поштою 

Контактна електронна пошта
(якщо вибрано форму відповіді "Електронною поштою") 

  

Факс
(якщо вибрано форму відповіді "Факсом") 

  

Прізвище, ім'я та по батькові запитувача 

  

Дата запиту 

  

 

Заповнюється у ВОПНЛ ім.акад.О.І.Ющенка

 

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит 

  

Час та дата 

  

 


 


Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від юридичної особи електронною поштою

  Розпорядник інформації 

Комунальний заклад «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка»

вул. Пирогова, 109
м. Вінниця, 21005 

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
 

    Фізична особа     Юридична особа     Об'єднання громадян без статусу юридичної особи 

Найменування юридичної особи 

  

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача 

  

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 

  

або 

Загальний опис інформації, що запитується
 

  

  

Прошу надати мені відповідь
у визначений законом термін:     Поштою     Факсом     Електронною поштою 

Контактна електронна пошта
(якщо вибрано форму відповіді "Електронною поштою") 

  

Факс
(якщо вибрано форму відповіді "Факсом") 

  

Посада 

  

Прізвище, ім'я та по батькові представника запитувача 

  

Дата запиту 

  

 

Заповнюється у ВОПНЛ ім.акад.О.І.Ющенка

 

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит 

  

Час та дата 

  

 


 

 

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації від об'єднання громадян без статусу юридичної особи електронною поштою

    Розпорядник інформації 

Комунальний заклад «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім.акад.О.І.Ющенка»

вул. Пирогова, 109
м. Вінниця, 21005 

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації
 

    Фізична особа     Юридична особа     Об'єднання громадян без статусу юридичної особи 

Найменування об'єднання громадян без статусу юридичної особи 

  

Поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону запитувача 

  

Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується
 

  

або 

Загальний опис інформації, що запитується
 

  

  

Прошу надати мені відповідь
у визначений законом термін:     Поштою     Факсом     Електронною поштою 

Контактна електронна пошта
(якщо вибрано форму відповіді "Електронною поштою") 

  

Факс
(якщо вибрано форму відповіді "Факсом") 

  

Посада 

  

Прізвище, ім'я та по батькові керівника (представника керівника) запитувача 

  

Дата запиту 

  

 

Заповнюється у ВОПНЛ ім.акад.О.І.Ющенка

 

Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит 

  

Час та дата 

  

 


Примітки:

1. Форми для подання запиту на отримання публічної інформації й Порядок складання та подання запитів на публічну інформацію, документи які містять публічну інформацію про діяльність ВОПНЛ ім.акад.О.І.Ющенка (далі - Лікарня), права громадян передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації», розміщуються на веб-сайті Лікарні

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу: 21005, м.Вінниця, вул.Пирогова, 109 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

на електронну адресу:vpbust@i.ua

телефаксом: (0432) 50-79-01.

3. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до завідувача канцелярією в приймальну головного лікаря або до канцелярії Лікарні, яка організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Лікарня, за адресою: 21005, м.Вінниця, вул.Пирогова, 109

4. Форми запитів можна отримати в приймальній головного лікаря або в канцелярії Лікарні,

5. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

6. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

7. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

8. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

9. Інформація на запит надається безоплатно.

10. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

11. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

11.1 Лікарня не володіє і не зобов'язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

11.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

11.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток;

11.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).