1. Головною метою підприємства є здійснення медичної практики та надання своєчасної, висококваліфікованої поліклінічно-консультативної, лікувально-діагностичної та третинної (високоспеціалізованої) стаціонарної медичної допомоги населенню Вінницької області з психіатрії, неврології, нейрохірургії, медичної психології і психотерапії.

2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності підприємства є:

- медична практика з надання амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної та стаціонарної медичної допомоги дітям та дорослому населенню з психіатрії, неврології, нейрохірургії, медичної психології і психотерапії;

- забезпечення якісного обстеження, лікування, реабілітації хворих в амбулаторних та стаціонарних умовах на платній та безоплатній основі;

- надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розладами психіки та поведінки;

- надання висококваліфікованої лікувально-діагностичної та медико-соціальної допомоги населенню амбулаторно згідно галузевих стандартів та клінічних протоколів, розроблених на засадах доказової медицини;

- проведення обов’язкових профілактичних га періодичних психіатричних оглядів для визначення протипоказань щодо впровадження різних видів діяльності згідно з законодавством України;

- примусовий огляд осіб для надання психіатричної допомоги за рішенням суду;

- примусове амбулаторне лікування осіб для надання амбулаторної психіатричної допомоги за рішенням суду;

- застосування за рішенням суду примусових заходів медичного характеру;

- забезпечення амбулаторною консультативною допомогою населення Вінницької області, яке направляється закладами охорони здоров'я для верифікації діагнозу і вирішення питання про подальше їх лікування;

- надання амбулаторної консультативної допомоги фізичним особам без направлення закладу охорони здоров’я на платній основі;

- забезпечення діагностичного обстеження на платній та безоплатній основі населення, яке направляється амбулаторно закладами охорони здоров'я області;

- надання психологічної, психотерапевтичної, логопедичної допомоги населенню на платній та безоплатній основі;

- надання стоматологічної допомоги пацієнтам підприємства та населенню на платній та безоплатній основі;

- участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

- отримання, зберігання, використання спеціальних рецептурних бланків за встановленими чинним законодавством формами, в тому числі, для виписки наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

- надання медичної допомоги пацієнтам з психічними розладами та захворюваннями нервової системи в умовах денного стаціонару;

- надання стаціонарної медичної допомоги на платній та безоплатній основі дітям та дорослому населенню з психіатрії, неврології, нейрохірургії;

- надання невідкладної психоневрологічної медичної допомоги;

- примусова госпіталізація осіб, які страждають на психічні розлади, на підставі рішення суду для надання психіатричної допомоги;

- забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

- організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з мстою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

- залучення лікарів консультантів (лікаря-терапевта, лікаря-педіатра, лікаря-гінеколога, лікаря-отоларінголога, лікаря-хірурга, лікаря-офтальмолога та інших) до лікувально-діагностичного процесу, в тому числі, залучення лікарів, що працюють як фізичні особи-підприємці за цивільно-правовими договорами;

- залучення до консультації пацієнтів працівників кафедр Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова;

- проведення судово-психіатричної, судово-психологопсихіатричної експертиз, експертизи стійкої та тимчасової втрати працездатності та обстеження військовозобов’язаних;

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

- здійснення видачі лікарського свідоцтва про смерть в порядку визначеному чинним законодавством;

- надання соціально-правової допомоги особам, які страждають на психічні розлади;

- проведення клінічних випробувань лікарських засобів, біологічних матеріалів (рідин), у тому числі медичних препаратів, медичної техніки, виробів медичного призначення та медичних технологій з одночасним лікуванням хворих у порядку встановленого законодавством;

- впровадження в практику роботи нових передових форм медичного обслуговування, сучасних методів діагностики, профілактики та лікування, а також наукової організації роботи;

- проведення постійного оперативного достовірного аналізу та моніторингу стану психічного здоров’я населення Вінницької області;

- контроль та аналіз основних планових показників підприємства;

- здійснення діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання;

- здійснення оздоровчого масажу, гімнастики елекгро- та бальнеологічних процедур, лабораторних послуг, рентгенологічних послуг, функціональної діагностики, медичного обслуговування на платній та безоплатній основі з фізичними й юридичними особами за договорами;

- виконання спільно зі штабом цивільної оборони об’єкта та міста заходів щодо забезпечення готовності медичної служби до виконання покладених на неї завдань в умовах застосування факторів масового ураження, можливої виробничої аварії або спалаху масових інфекційних захворювань та епідемії;

- проведення протиепідемічних заходів;

- придбання, перевезення, зберігання, використання для потреб підприємства, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів згідно законодавства;

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів та медичних виробів в аптеці підприємства, обладнання та інвентарю;

- дотримання персоналом медичної етики і деонтології, захисту законних прав та інтересів медичного персоналу та пацієнтів;

- гігієнічне виховання хворих та пропаганда здорового способу життя;

- ведення установленої медичної документації, складання оперативної інформації, статистичної звітності про діяльність підприємства та стан медичного обслуговування;

- облік результатів роботи медичного персоналу та контроль поточної діяльності структурних підрозділів підприємства;

- харчування хворих, в межах норм, визначених чинним законодавством;

- транспортування пацієнтів транспортними засобами підприємства;

- забезпечення харчування та прання білизни пацієнтів структурними підрозділами підпрниємства або юридичними чи фізичними особами за цивільно-правовими договорами;

- участь в організації та проведенні з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;

- провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;

- складання штатного розпису підприємства в порядку і відповідно до чинного законодавства;

- нормування праці працівників підприємства згідно з чинним законодавством;

- підбір, облік, розстановка, підвищення кваліфікації працівників підприємства;

- покращення умов праці та відпочинку працівників підприємства;

- здійснення матеріального і морального стимулювання професійної діяльності працівників;

- здійснення господарської діяльності, у тому числі своєчасного матеріально-технічного забезпечення, оснащення сучасною апаратурою, своєчасного проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень підприємства тощо;

- здійснення планово-фінансової діяльності, у тому числі поточне і довгострокове планування діяльності підприємства, виконання фінансового плану, матеріальне стимулювання;

- здійснення внутрішнього фінансового контролю;

- здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу підприємства.